ജർമൻ ഭാഷ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കായി ജർമ്മനിയിൽ നഴ്സിങ് പഠനം – നോർക്ക റൂട്ട്സ് വർക്ഷോപ്പ്

News & Updates

ജർമൻ ഭാഷ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കായി ജർമ്മനിയിൽ നഴ്സിങ് പഠനം – നോർക്ക റൂട്ട്സ് വർക്ഷോപ്പ്

സെപ്റ്റംബർ 28 ന്
വേദി: തിരുവനന്തപുരം മസ്കറ്റ് ഹോട്ടൽ

ആദ്യം രജിസ്റ്റര് ചെയ്യുന്ന 100 പേർക്ക് അവസരം

Scroll to Top
Course Registration